Co dělat, když hoří?

21. října 2010 v 16:48 | GAP – Gruppe Antisexistische Praxis, Berlin
sexualabuse

K otázce, jak zacházet se sexuálním násilím


Cílem tohoto textu je představení základů antisexistické praxe a možností, jak lze rychle jednat, jste-li v situaci, kdy ve vašem okolí došlo k útoku nebo znásilnění. Při psaní tohoto textu jsme vycházeli ze zkušeností naší smíšené (žensko-mužské) skupiny, která z levicově radikální perspektivy a v takto politicky orientovaných diskusích konfrontuje sexismus a sexuální násilí. Většinu naší práce představuje konkrétní podpora sexuálně napadených a souběžně s tímto vypořádání se s konkrétními "případy" v rámci levice.
Tento text může odrážet jen části naší praxe a měl by být spíše uveden do kontextu ve sborníku, který by se zabýval a do hloubky diskutoval celou řadu pojmů.


Sexistická normalita a levice

V rámci levice by se asi většina lidí označila za "antisexisticky smýšlející" a souhlasila by s názorem, že téma antisexismu je důležité. Dopřát si nálepku antisexismu je v levicově radikálních prostorech a skupinách standardem a částečně patří téměř až k image scény. Na realitu to má bohužel malý vliv, většinou nejde o více než holé fráze a onálepkování sebe sama. Právě proto je důležité si uvědomit, že sexistické chování a sexuální násilí nemusí být nutně vědomými činy. Sexismus, stejně jako rasismus nebo kapitalismus, představuje větší společenskou strukturu, vztah, z něhož nelze jednoduše "vystoupit" silou vůle nebo učiněním prohlášení. My všichni jsme součástí sexistických struktur: naše každodenní jednání, genderová identita, naše pocity a těla jsou součástí a výsledkem těchto struktur a zároveň je reprodukují. V tomto kontextu by tedy bylo asi lepší říci, že neexistují žádní antisexisté/ky, ale pouze antisexistické jednání. Toto většinou není v diskusích o případech sexuálního násilí úplně jasné. Informace, že sexuální násilí není žádným problémem společensky okrajových skupin, ale že k němu dochází zejména ve středu společnosti a v našich osobních vztazích, sice (díky feministickým bojům) došla už i do mainstreamu. Pachatelé a oběti se často znají a mnohdy dokonce mívají sexuální vztah. Je-li tato myšlenka důsledně dovedena do konce, plyne z ní, že tématem je zde "úplně normální" sexualita a že ti, kteří konají a s nimiž je zacházeno, jsou "zcela obyčejné" ženy a muži. Trochu abstraktněji řečeno: jde o to, jak je právě ve vztahu k sexualitě konstruováno "úplně normální" mužství, jaký význam má pro mužskou pohlavní identitu sexuální aktivita a jak se tímto mužská sexualita strukturuje. A samozřejmě jde o to, jak je prostřednictvím statutu sexuálního objektu pro muže konstruováno "zcela normální" ženství a co znamená být ženou v souvislosti sexuality s muži. Ale schopnost tematizovat naši vlastní sexualitu a podrobit kritickému zkoumání vlastní normálnost je většinou onou překážkou, na které antisexistické požadavky ztroskotají. V tom se levice nijak zvlášť neliší od zbytku společnosti: komu se chce přemýšlet o sobě, o dobrých přátelích nebo soudruzích jako o násilnících? A navíc ještě uvažovat i o vlastní sexualitě jako o násilně strukturované asi také není jednoduché. Ale jak je možné, že je realita sexuálního násilí tak vytrvale popírána? Odpovědí na tuto otázku jsou "mýty o znásilnění" - široce rozšířené obrazy a představy o sexuálním násilí, které slouží k odsunutí tohoto tématu z blízkosti nás a našeho okolí, k popírání a bagatelizaci.

Sexistické struktury jako zázemí pro pachatele

Většina mýtů o znásilnění se vztahuje na ženy coby oběti sexuálního násilí a jejich chování. Definují určité akty sexuálního násilí jako pohybující se (ještě) v rámci normality, vztahují se na věrohodnost obětí, která je zpochybňována a na jejich chování v dané situaci, které je hodnoceno a kritizováno. Klíčový mýtus ve vztahu k pachateli je jeho vnímání jako "jiného (druhého)", jako toho nenormálního, narušeného nebo nemocného. Klíčovým momentem je zde představa sexuálního pudu, který byl ženou provokován a pachatel jej nemůže kontrolovat. Za těmito argumenty vlastně stojí strukturálně rasistická představa o neznámém pachateli, který křičící ženu znásilní přes její fyzický odpor. Dalším mýtem je představa pachatele nacházejícího se ve výjimečné situaci (zcela opilý, neshody v partnerství, apod). Tyto představy tvoří vlastně jakési plátno, na které se promítají všechny probíhající situace. To znamená, že ve svých hlavách nosíme řadu představ, které musejí být potvrzeny, abychom něco identifikovali a uznali za znásilnění. Čili dokud nejsou potvrzeny určité vzorce nebo splněna očekávání založená na tomto smýšlení, "k žádnému znásilnění nedošlo". Každá odchylka ztěžuje zařazení daných situací do oblasti sexuálního násilí. Znásilnění a sexuální útoky ale prakticky nikdy neodpovídají představě o "cizím muži, který ve tmě v parku znásilní ženu na její cestě domů."

Mýty o znásilnění jsou tedy jednou z více podmínek, které umožňují, aby docházelo k sexuálnímu násilí: jsou pozadím, na jehož základě mohou pachatelé páchat své činy. Ty obvykle nejsou chápány jako sexuální násilí , a už vůbec je takto nechápou pachatelé a často ani napadené ženy. Mýty představují pro pachatele argumenty, proč jejich chování nevybočuje z rámce normality. Mýty zprostředkovávají představy o pachatelích, jimž téměř žádný pachatel neodpovídá. Také velice ženám ztěžují sexuální násilí nazvat sexuálním násilím, protože jejich vlastní vnímání neodpovídá oficiálně (např. médii) prezentovaným představám o sexuálním násilí. K tomu se ještě přidává, že z odchylek od běžných představ jsou viněny ženy: jim se přiřazuje částečná vina nebo dokonce celková odpovědnost za danou situaci. Koneckonců se do této situace dostala sama, nebyla dostatečně opatrná, své "ne!" nevyjádřila dostatečně jasně, pachatele provokovala nebo se dostatečně nebránila. Ke strašné zkušenosti násilí, bezmoci a ponížení se pro oběti sexuálního násilí přidává ještě další zátěž v podobě pocitů studu a viny, které jsou vyvolávány zejména takovými představami. I dnes je ještě skutečně nesmírně stigmatizující označit sebe sama za oběť sexuálního násilí. Ze všech těchto důvodů většinou nemůže být sexuální násilí řadou napadených žen jako takové označeno. Je zapotřebí obrovské podpory (ze strany přátel, kruhu podporujících osob atd.), aby se někdo k tomuto kroku odvážil. Ale i tehdy, pokud napadená nalezne sílu o prožitém promluvit, dochází obvykle k jejímu dalšímu zraňování. K zátěži, která vzniká požadavkem na opakované vyprávění o traumatických prožitcích, se přidávají obvykle katastrofální reakce okolí, které na základě nedostatečné diskuse o problematice také sledují výše uvedené vzorce: buď se ženě nevěří, její obvinění nejsou brána vážně, požadují se stále další informace, je jí přiřazena částečná vina nebo je patologizována, tj. pomlouvána jako nemocná, bláznivá, hysterická apod. Často jsou napadené ženy nesprávně obviňovány z pomstychtivosti, touhy zničit nějaké struktury (skupiny, společenství spolubydlících) apod. Zde se jedná o obrácení vztahu pachatel-oběť, které je dobré k tomu, aby nebylo třeba se vypořádat s vlastním problémem (sexuálním násilím, sexistickými strukturami a představami). Další nesnáz v naší práci opakovaně představuje asymetrická struktura konfliktu: zatímco pro pachatele není obtížné stále znovu veřejně prohlašovat svou nevinu, znamená pro napadenou tematizace jejího zranění stále opakovanou traumatizaci, ustavičné znovuprožívání útoku. V této společenské situaci, v níž je sexismus a neviditelnost sexuálního násilí normální, je nutné zaujmout postoj. Pokaždé, když tuto normalitu udržujeme, necháváme osoby postižené sexuálním násilím bez pomoci a podporujeme sexistické struktury a pachatele. Z těchto důvodů nelze být neutrální. Nikdy! Nejednat, vytvořit si objektivní názor nebo "chtít vyslechnout obě strany" znamená tento stav spoluvytvářet a podporovat pachatele sexuálního násilí.

Moc definovat

Proces, během něhož je tento normální sexistický stav napadán a zpochybňován, nazýváme mocí definovat. Napadená žena musí mít neomezenou možnost popsat (definovat), co se jí stalo. Jejímu prožívání, které vybočuje z rámce sexistické normality, musí být přiznán status popsatelného. Ve světle výše nastíněné výchozí situace chápeme moc definovat jako proces osvojení, během něhož musí být vůči realitě bez sexuálního násilí postavena do kontrastu realita napadené. A to je velice těžké, neboť my jako ženy, jež zažíváme sexuální násilí, koneckonců nestojíme mimo společenské, sexistické struktury. Někdy se stává, že my jako napadené věříme, že jsme se mohly nebo měly chovat jinak nebo dokonce pociťujeme "spoluvinu" na tom, co nám bylo uděláno. Zcela jasné je, že žádná napadená žena nenese (spolu)vinu na tom, co jí bylo uděláno! Společenská sexistická přesvědčení a představy nepřátelské vůči obětem jsou tak mocné, že zasahují až do našeho vnímání nás samotných. Pro mnohé napadené je rozpoznání takových struktur a boj proti nim zásadní součástí vlastního vyrovnání se se zkušeností sexuálního násilí. Toto vyrovnání je nutně proces, pro který je změna pocitů a vyhodnocení situace dokonce důležitá a žádoucí. Je důležité mít možnost pociťovat smutek a vztek, a to v žádném případě není banální: není samozřejmé, že si napadená žena může tyto pocity přiznat a ještě méně jsou tyto emoce schvalovány okolím. Moc definovat je tedy praxí osvojení a pro nás tudíž není žádnou "špatnou, ale z důvodu nedostatku lepšího řešení dočasně nutnou praxí", jak se často argumentuje v rámci levice. Osvojuje se vnímání a popisování reality. Pokud si jako antisexistické aktivistky a aktivisté osvojíme perspektivu účasti, současně se tím nutně osvobodíme od perspektivy pachatelské. Touto perspektivou není myšlen jen postoj konkrétního muže, nýbrž soubor sexistických přesvědčení, které jednotlivým mužům teprve vůbec umožňují stát se pachateli bez toho, aby se jako takoví cítili a které zastávají všemožní lidé ve různých situacích.

Ze všech těchto důvodů není moc definovat nějakým právem, které někdo někomu přiznává. To by předpokládalo objektivní posuzovací instanci, která dle svého posudku moc definovat někomu přizná nebo odepře. Přitom je úplně jedno, koho bychom si jako tuto instanci představili - stát, levici, politickou skupinu apod. - takový vztah je hierarchický a paternalistický. Udělali jsme zkušenost, že ve všech jednáních o případech, kde se předpokládá takováto objektivní instance, nejsou zohledňovány potřeby napadené. Je-li ale moc definovat chápána jako praxe osvojení, jsou potřeby napadené výchozím bodem jakéhokoli jednání. Všeobecná diskuse o antisexistické praxi v levici a o strukturálních aspektech je až na druhém místě. Na třetím místě se pro nás nachází otázka, jak zacházet s pachatelem. Tuto hierarchizaci praktických přístupů bychom v následujícím textu rádi krátce rozvedli.

1. Aktivní solidarita s napadenou

Na prvním místě musí vždy stát potřeby napadené ženy. Každé obvinění ze sexuálního násilí nebo sexismu prezentované jakoukoli formou je třeba brát zcela vážně. Nejdříve je nejdůležitější se s napadenou solidarizovat. Ústředním prvkem zkušenosti sexuálního násilí je situace absolutní ztráty kontroly a intenzivní pocit bezmoci - pachatel používá násilí k tomu, aby z napadené učinil objekt a oběť. Sexistické a pachatele ochraňující struktury opakovaně nutí napadenou v této situaci setrvávat. Proto je pro ni zásadní mít co největší možnou kontrolu nad vším, co se stane. Opravdu se nesmí stát nic, co by napadená nechtěla. Podíváme-li se na to z pozitivního hlediska, jde v procesu podporování o obnovení sebeurčení a schopnosti jednat u obětí. To znamená vytvořit situaci, v níž napadená nemusí být dál obětí, nýbrž kde může být jednající aktivistkou.

Konkrétně to znamená toto: komu a kolik toho napadená kdy řekne, musí být vždy jejím samostatným rozhodnutím. Pro zaujmutí pozice a solidarizování se stačí vědět, že bylo vzneseno obvinění. Je-li nutné mluvit o konkrétních případech sexuálního násilí (např. v rámci zveřejnění vyzývajícího k solidaritě), musí to být zásadně vždy v anonymní formě. Anonymita znamená, že nikdy nebude zveřejněno jméno napadené a že také nikdo její jméno nebude chtít znát. Zveřejňovat lze jen takové věci a takovou formou, jak si to přeje napadená. To je obvykle úzce vázané na požadavky, které si přeje prosadit a na to, zda si přeje, aby diskuse proběhla politickou formou nebo se toho (na základě zkušeností z levicových struktur a již proběhlých diskusí o znásilnění) oprávněně obává. Konfrontaci se sexuálním násilím je bezpodmínečně nutné oddělit od všech ostatních osobních a politických otázek, protože jinak se nelze vyhnout instrumentalizaci! To znamená, že případy sexuálního násilí nemohou a nesmějí být nikdy použity jako argumenty v jiných konfliktech! Do problematické oblasti anonymity také patří to, že ve většině případů pachatel na anonymitu kašle a je třeba zabránit tomu, aby případ vytáhl na veřejnost a všude vykládal "svou verzi". Vesměs lze anonymizovaného jednání docílit jen za předpokladu, že jsou všichni lidé v širším okolí dostatečně citliví na to, aby nechtěli znát žádná jména a detaily a toto téma pro ně nebylo "výživným skandálem", ale politickým konfliktním polem, v němž jde o solidaritu.

Na prvním místě většinou stojí čistě defenzivní ochrana soukromých a politických prostor napadené (zde jde také o konkrétní potřebu napadené). Přítomnost pachatele nebo jeho aktivního okolí vlastně vždy přestavuje omezení svobody pohybu napadené. Proti tomuto ohrožení je třeba vytvořit a prosadit ochranný prostor.

Napadená se společně se svým okolím, jemuž důvěřuje (podpůrná skupina), rozhodne, kdy a jak dojde ke konfrontaci pachatele. O všech otázkách týkajících se pravidel chování pachatele, hodnocení jeho reakcí a rozhodnutí o dalším zacházení s ním rozhoduje napadená. Koneckonců zde nejde o objektivní zhodnocení "závažnosti zločinu", nýbrž o aplikaci moci definovat v rámci utlačovatelského vztahu.

2. Antisexistická politika

"Případ" nikdy není jen konfliktem s konkrétním pachatelem, nýbrž také se sexistickými společenskými strukturami. Protože je sexismus všudypřítomnou realitou a mnoho lidí se tímto tématem zaobírá ve zcela nedostačující míře, dochází stále ke mnoha konfliktům s osobami, které více nebo méně zastávají perspektivu pachatele, reprodukují sexistické stereotypy, atd. Konkrétní podpora tedy pro nás také vždy znamená dosáhnout co nejvyššího možného stupně politizace a osvěty. Kromě anonymizování diskuse je důležitým cílem i v zájmu napadené ženy také vytažení diskuse z osobní a soukromé sféry, to znamená, že konflikt není osobní, nýbrž politický a týká se nás všech. Výhradní zaměření se na konkrétního pachatele, konkrétní napadenou a vztah mezi nimi skrývá nebezpečí, že se za fetišizací pachatele skryjí sexistické rysy vlastní osoby nebo vlastního okolí. Fetišizace zde znamená, že pomocí vykonstruování pachatele jako toho zcela "jiného" může být odvrácena pozornost od sexistického normálu, v němž žijeme. Redukce na konkrétní vztah pachatel-napadená pak znamená zahalení sexistických struktur, v nichž všichni žijeme a které všichni spoluvytváříme. Podobný problém může také vzniknout, "odfajfkuje-li" někdo právo definovat - koneckonců byla "uznána" ženina definice, což je naprosto správně a tím někdo demonstroval svůj antisexistický postoj. Antisexistická politika ale znamená konfrontaci se společenskými strukturami a příčinami sexismu. Nutně ale také znamená, že možnosti, jak jednat antisexisticky, které si člověk tak promyslí, také bude využívat on sám a jeho okolí a zejména znamená kriticky hodnotit své vlastní jednání. To jsou úrovně zásadního vypořádání se s antisexismem, které jsou bezpodmínečnou nutností pro všechny skupiny a jednotlivce - zejména proto, aby se již od začátků zabránilo pocitu spojenectví založeného na příslušnosti k pohlaví a mužskému spolčování a z něj vyplývající identitě, k čemuž dochází fakticky ve všech skupinách. Pokud by docházelo k této konfrontaci, mohly by se sexuálně napadené osoby spoléhat na lepší přístup a lepší úroveň reflexe v rámci levice. Antisexismus by pak možná mohl mít i něco společného s tím, učinit sexuální násilí mnohem méně možným, popřípadě trvale zlepšit situaci napadených.

3. Zacházení s pachatelem

Z naší perspektivy je v současné době práce s pachatelem téměř nemožná, protože pachatel téměř nikdy nedojde k náhledu (pochopení) a navíc je jeho nadále sexistické jednání často podporováno, posilováno a rehabilitováno jeho okolím. To znamená, že podpora, která je již beztak směřována k pachateli (na úkor napadené), je dále posilována tehdy, když okolí nezaujme žádný nebo špatný postoj. Není-li toto okolí aktivně solidární s napadenou, vede situace dle našich zkušeností téměř vždy k ochraně pachatele. Okolí pachatele by však v ideálním případě mohlo přispět k vytvoření podpory pro napadenou, např. tím, že pro ni vytvoří ochranné prostory. Pokud ale okolí pachatele chrání, stane se situace velice problematickou. Často může pachatel ve svém okolí o případě vykládat, jmenovitě uvádět napadenou a sám ze sebe dělat oběť nepravdivých obvinění. Je-li v tomto svým okolím posilován (např. tím, že si jeho kecy jen tak vyslechne), má tak možnost pomocí určitých strategií popřít své sexistické jednání a vyhnout se tak konfrontaci. K ochraně pachatele dochází v rámci mocenských vztahů, kde je podpora jasně rozdělena: v naší společnosti je podpora větší pro pachatele. Je vždy jednodušší říkat "nejsem násilník", než pro napadenou jmenovat pachatele, mluvit o jeho činu a takto vždy také o svém zranění.

V následujícím textu se pokoušíme nastínit základní body konfrontace s pachateli:

  • Zaprvé:

Pachatelé jsou takové osoby, které překročí nebo poruší tělesné nebo psychické hranice jiné osoby.

  • Priorita ochrany oběti

Není prioritou, aby pachatel situaci pochopil, změnil se apod. Na prvním místě musí stát ochrana oběti a politizace konfliktu (viz výše).

  • Pachatel a okolí

Pachatelé jsou úplně "normální" / "levicoví" týpci. Mohou být z tvého okolí, tvého kruhu přátel nebo tvé politické skupiny. Jako pachatelé se ani nenarodili, ani tak nevypadají. Proto je při konfrontaci s pachateli nutné je jako pachatele pojmenovat. Právě krok, kdy je pachatel pojmenován, považujeme v naší praxi za obzvláště důležitý. Protože jen takto lze vyvrátit představu, že ty nebo tvé okolí s tím nemáš nic společného a jen takto je pachatel se svým činem konfrontován a přinucen jednat. Ale: výhradní zaměření se na jednání s pachatelem skrývá nebezpečí, že na jeho činy bude nahlíženo mimo kontext společenských podmínek.

  • Zodpovědnost pachatele

Nejsme sociální pracovníci a také nejsme stoupenci teorií, podle kterých "jsou zlí lidé, náckové nebo násilníci zlí jen proto, že přišli o práci" nebo podobných nesmyslů. Proto v kontextu sexismu vycházíme z konkrétní zodpovědnosti, kterou muži za své činy musí nést. Ignorance a konstatování, že se někdo "prostě nikdy o sexismus nezajímal" nejsou žádnou omluvou pro to, aby se někdo stal násilníkem a/nebo se choval sexisticky.

  • Vyloučení a rozchod

Distancování se od pachatele a jeho vyloučení z levicových prostor jsou nutnou součástí antisexistické politiky. Rozchod se sexistickým normálem znamená ve vztahu k pachateli nejprve vypovězení všech dosavadních vztahů. Na návrat k přátelským či politickým stykům lze pomýšlet jen tehdy, došlo-li u pachatele k náhledu (pochopení) a změně. To ovšem nesmí být zaměňováno s pseudo-omluvou, ale musí být patrné také z jednání pachatele. Toto jeho jednání je posuzováno z perspektivy napadené.

Je bezpodmínečně nutné zabránit plíživé rehabilitaci pachatele ("už je to tak dlouho..."), pokud u něj nedojde k náhledu. V tomto hraje velkou roli okolí pachatele, jeho politická skupina, kruh přátel nebo sousedství. Tak dlouho, jak bude pachatele chránit jeho okolí, budou vznikat prostory, v nichž se může vyhýbat konfrontaci se svým činem a v nichž nemusí přebírat odpovědnost za své sexistické chování.

  • Možné zacházení s pachatelem

Pokud je pachatel ve tvém okolí jako takový pojmenován, vyžaduje to:

1. zaujetí jasného postoje a solidarity s napadenou. To znamená: neexistuje žádná neutrální úroveň, na níž by bylo možné s pachatelem zajít na pivo, protože "má i jiné stránky" nebo je důležitý pro práci ve skupině. Nelze rozlišovat mezi jeho osobou jako soudruhem, kamarádem apod. a jeho sexistickým chováním. Dokud se toto bude rozlišovat a dokud bude praktikována normalita ve vztahu k pachateli, bude jeho sexistické chování a tím i sexismus celkově jako mocenská struktura chráněn a reprodukován.

2. je důležitá konfrontace pachatele s jeho jednáním. Základem dalšího "střetu" s pachatelem je uznání definice situace a potřeb napadené pachatelem a samozřejmě také jeho okolím, které se s ním konfrontuje. To zahrnuje také uznání a dodržování požadavků (např. respektování ochranných prostor) napadené.

Jednání s pachatelem, které jde za rámec všedních situací, je těžké a dle našich zkušeností nutně vyžaduje profesionální poradenství. S tímto nemáme žádné zkušenosti a kromě výše uvedených rámcových bodů k tomu nemůžeme mnoho sdělit.

hledět kupředu...

Tento text a naše práce se řídí levicovými kontexty, v nichž existují nároky na to, "o něco zlepšit svět". Tento sdílený nárok je základem naší společné síly a solidarity. Do problémů se ale dostaneme pokaždé tehdy, když tento nárok nepřetvoříme v realitu, když se za antisexist(k)y jenom označujeme místo toho, abychom tuto nálepku naplnili praxí. Pak se z "my jsme ti, kteří chceme věci dělat lépe" stanou "ti, kteří věci dělají lépe" a z nároku na svobodu se stane předstírání, že jsme se osvobodili od sexismu, rasismu, homofobie atd. A přesně v tomto bodě se hojně proklamovaná antisexistická nálepka stále znovu stává součástí reprodukce sexistických struktur a jednání, právě tím, že je povrchně popírá.

Antisexismus se musí stát konkrétním. Nejen, protože v tom, v čem každý den žijeme a co spoluvytváříme, je ochrana a solidarita životní nutností. Ale také proto, že jde o to, začít. Začít stavět každodennost antisexistického odporu proti každodennosti sexistických sraček. Praxi rozvíjet, pojmenovat, diskutovat, rozšiřovat, realizovat, sbírat a propojovat zkušenosti. Zkrátka: organizovat antisexismus! V praxi moci definovat nám nejde o možnost organizovat se, nýbrž o to, z přežívání udělat žití. Zachovej se: teď!

Für eine fette feministische Bewegung! Sexists - you can run - you can´t hide!


Pozn. překl.: text reflektuje situaci v rámci německé radikální levice a je tedy poplatný tamnímu stupni sebereflexe hnutí, jeho vnitřního vývoje, historii (západo)německého feministického aktivismu a také rétorice. Ačkoli tedy tuzemskému anarchistovi či anarchistce mohou připadat např. volené obraty jako nevhodné nebo se může podivovat nad frekvencí užívání termínu "sexismus", nebyl článek nijak upravován, jelikož se jedná o konkrétní zkušenost jedné skupiny.
Pro našince může být zarážející jasné rozdělení "obětí" na ženy a pachatelů na muže, jež se v článku objevuje. České anarchofeministické materiály se snaží takového rozdělení vyvarovat, neboť napadení i pachatelé mohou být obého pohlaví. Přesto nelze zavírat oči nad faktem, že naprostá většina případů sexuálního násilí je páchána muži na ženách, i v rámci hnutí, a proto diskuse o sexistických strukturách v rámci hnutí není neopodstatněná.
Text je tedy třeba brát jako diskusní. Lze diskutovat o tom, zda je politizace konkrétních "kauz" vždy nutná a/nebo prospěšná. Je nutné se důrazně a opakovaně ptát, proč se někdo solidarizuje či proč pomáhá - dělá to opravdu "z čistého srdce", nebo si na záležitosti "honí triko"? Protože solidarita i pomoc založená na "nečistých pohnutkách" může často více uškodit než prospět. Je velice nutné diskutovat a trénovat přistup, který bude napadenou osobu respektovat a kdy nebude žádným způsobem jednáno proti její vůli, což není zdaleka tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Lze také polemizovat o tom, nakolik je v českém prostředí reálné dostát výzvám v článku obsaženým. Neexistuje však argument pro to, udržovat situaci, kdy je (samozřejmě nejen) české anarchistické (potažmo alternativní nebo antiautoritářské) hnutí obvykle pasivní až místy otevřeně nepřátelské vůči napadeným osobám a aktivně či pasivně chrání pachatele.Vyšlo v anarchistické revue Existence 4/2010
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (275)
Zobrazit starší komentáře

201 viagra cost viagra cost | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 19:46 | Reagovat

It’s my first visit to this web page, and I am truly amazed to see such a good feature YouTube video posted here.

202 coupon sildenafil coupon sildenafil | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 19:47 | Reagovat

YouTube consists of not only comic and humorous video clips but also it contains learning related video tutorials.

203 superdrug viagra superdrug viagra | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 20:47 | Reagovat

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also make comment due to this sensible post.

204 Markgox Markgox | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 20:53 | Reagovat

buy viagra from india 01
<a href="http://viagra-nice.com">viagra on line</a>
viagra conference 2011 gmc
<a href=http://viagra-nice.com#100+mg+viagra>superdrug viagra</a>

205 viagra viagra | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 21:27 | Reagovat

If you are going for finest contents like I do, simply go to see this web site every day because it gives quality contents, thanks

206 Markgox Markgox | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 21:50 | Reagovat

soft generic viagra sales
<a href="http://viagra-nice.com">tesco viagra</a>
generico do viagra da eurofarma guatemala
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+coupons>viagra capsules online mail-order pharmacies</a>

207 Markgox Markgox | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 23:18 | Reagovat

jwh 203 dosierung viagra
<a href="http://viagra-nice.com">viagra 50 mg</a>
best generic viagra forum ukrainian
<a href=http://viagra-nice.com#canadian+viagra>cheap viagra 100mg</a>

208 womens viagra womens viagra | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 23:32 | Reagovat

I always spent my half an hour to read this blog’s articles all the time along with a cup of coffee.

209 generic viagra available generic viagra available | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 1:43 | Reagovat

My family always say that I am wasting my time here at web, except I know I am getting know-how every day by reading thes fastidious articles or reviews.

210 Markgox Markgox | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 1:47 | Reagovat

viagra online bestellen erfahrungen smart
<a href="http://viagra-nice.com">cheap 100 mg viagra</a>
viagra india order
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+for+women+online+mail-order+pharmacies>cheap viagra</a>

211 viagra generic availability viagra generic availability | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:28 | Reagovat

Hi friends, you are sharing your feelings regarding webpage Search engine optimization, I am also new user of web, therefore I am also getting more from it. Thanks to all.

212 annmariera69 annmariera69 | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:40 | Reagovat

Gay porn site  
http://blackgay.net.erolove.in/?page.junior
  matt lanter gay gay clubs london pro gay marriage free gay chat sites gay birthday cards

213 viagra coupons viagra coupons | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 5:04 | Reagovat

One extra technique in support of promoting your weblog is posting comments on unique directories with your blog link.

214 cheap viagra cheap viagra | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 5:15 | Reagovat

Hi there, I just wanted to tell you, I disagree. Your point doesn't make any sense.

215 viagra for men viagra for men | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 6:13 | Reagovat

Why users still use to read news papers when in this technological world all is accessible on net?

216 Markgox Markgox | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 8:19 | Reagovat

wb police recruitment 2015-16 female viagra
<a href="http://viagra-nice.com">50 mg viagra</a>
water main break generic viagra
<a href=http://viagra-nice.com#viagra+50mg+prezzo>buy viagra generic</a>

217 viagra pills viagra pills | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 8:49 | Reagovat

Yup, you are right Google is the best for blogging, Google’s blog also come up to quickly in search engines too.

218 Charlesclait Charlesclait | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 7:37 | Reagovat

I want purchase a pair of shoes,but I don't know which webstore is far better.
Who can give me some suggest?

219 maragun maragun | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 12:18 | Reagovat

Hi, I am Mara a professional in report writing.

I love solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for many years now.
I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to manage several projects that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My interest has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
I enjoy writing books and have helped people from countries like Mexico.
I work with a service provider whose mission is to provide quality writing and make people happy. In fact, many clients come to me for professional help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but quality to build trust like I have been doing for the past few years.

Expert writer - Mara Gunn - <a href=http://goodthingsgrow.com/>Goodthingsgrow</a> Band

220 AngeloBug AngeloBug | E-mail | 20. srpna 2018 v 16:59 | Reagovat

PTHC FORUM

Choicest CP Shortclip 2018 Restricted Garnering

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Knowledgeable files 2000-2017SELL-OUT Unshared Anthology Choke-full 1201-1500 Files Vernissage !!! UNCONSTRAINED !!!!!

Siberian Mouse Gleaning

Pine repayment timely Modelkids Dvd 1 - 44 Scuttle showing

Longing repayment after Anal Series 1 - 25 Prepay showing !!!

https://qil.su/OYaoqM

Put up with after Pic Dvd 1 - 50 Vernissage !!! NORMAL !!!!!

221 shereecx2 shereecx2 | E-mail | Web | 21. srpna 2018 v 21:08 | Reagovat

Just started fresh protrude:
http://bethany.web1.telrock.net

222 JoshuaBer JoshuaBer | E-mail | 22. srpna 2018 v 21:02 | Reagovat

Челябинск входит в десятку самых криминальных городов России. В 2016 году в Челябинске было совершено 24,3 тыс. преступлений (2 тыс. на 100 тыс. населения), что выше общероссийского показателя (1,6 тыс.) на 25 %, в том числе 106 убийств. Доля тяжких и особо тяжких преступлений составляет 25,3 % от общего количества преступлений. Эффективность раскрытия преступлений составляет 46,5%.

В 2016 году в городе наблюдалось снижение основных статей преступлений: кражи (11,6 %), хулиганство (29,6 %), незаконный оборот наркотиков (5,6 %), угон автотранспорта (12,9 %), поджог автотранспорта (59,7 %).
Подробнее читайте здесь:
http://www.mir74.ru/news/8793-pervye-itogi-krizisa-pochti-10-chitatelejj-nr.html

223 enidps69 enidps69 | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 4:55 | Reagovat

My unruffled protrude:
http://sexy.amateur.girls.erolove.in

224 manuelawk4 manuelawk4 | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 5:53 | Reagovat

Freeware gay porn  
http://blackgay.net.erolove.in/?info-jude
  meet gay guys gay cruising sites gay fun gay partnership gay football players

225 veradn60 veradn60 | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 17:20 | Reagovat

Hi reborn work
http://arab.sexy.girls.twiclub.in/?post-aylin
dilshan capitalism math household ndp

226 CharlesOnemi CharlesOnemi | E-mail | Web | 3. září 2018 v 11:26 | Reagovat

"We look at our board, we see <a href=http://www.cheapjerseys20.us.com/>Cheap NFL Jerseys</a> the players that we <a href=http://www.wholesalejerseysenjoy.us.com/>Wholesale NFL Jerseys</a> have available. We have guys that we like that are available 锟?how many spots can we go back?" general manager Martin Mayhew said. "The opportunity to get Manny was pretty important for us. We had a couple different 锟?we actually had three opportunities to move back. That was the one that we chose, but I think Manny was a pretty key part of that."
Two-time defending champion Tejay van Garderen is skipping the USA Pro Challenge to ride in the Vuelta <a href=https://www.wholesalejerseysace.cc/>NFL Jerseys Supply</a> a Espana. But other noteworthy riders in Colorado include U.S. champion Matthew Busche, Roman Kreuziger and 22-year-old Italian phenom Davide Formolo.
Most Career PATs 锟?Vinatieri, 65; Akers, 58.
Says Ryan: "I have no idea what they sell in the bookstores or airports or anything else. But our team is getting ready."
The team is notifying its season ticket holders via email on Wednesday that the prices will remain the same: $50 at the low end, $162.50 at the high end. That will average about $114 per ticket at <a href=http://www.cheapjerseysnear.us.com/>jerseys nfl wholesale</a> MetLife Stadium, and does not include club seats.
Thompson said he proved to teams that he was more athletic than he showed during his lone season as a starter.

227 SergioLiz SergioLiz | E-mail | 6. září 2018 v 23:25 | Reagovat

Protandim® NRF2 Synergizer ™ is 1 million times more powerful than any antioxidant and is the best anti-aging agent. http://tkflorida.lifevantage.com There are no such products in the world. Registration in the MLM project LifeVantage is welcome in open countries as the USA, Canada, Australia, Japan, Mexico, Hong Kong, Thailand, to get the best prices for ALL products of the company and the maximum of income for you. For more details - go to the site contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

228 summerjg16 summerjg16 | E-mail | Web | 8. září 2018 v 16:04 | Reagovat

My cool describe:
http://king.girls.toptorrents.top

229 mabelwn16 mabelwn16 | E-mail | Web | 9. září 2018 v 3:25 | Reagovat

My contemporary page
http://breastsxl.blogporn.in/?post.jayden
mature woman porn thumbnails free view porn clips free ron jeremy porn trailers pokemon flash animation porn doly buster ree porn movies

230 SergioLiz SergioLiz | E-mail | 10. září 2018 v 3:46 | Reagovat

AminoBoosters and AminoPure is analogue of Laminine LPGN are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN and are widely known and used for increased energy, reduced stress, and anti-aging. And for increased libido. http://www.getyourboomback.com/#_l_2ps Women who have regular sex live LONGER as active sex lives ‘boost lifespan by protecting DNA

231 anapers anapers | E-mail | 11. září 2018 v 23:12 | Reagovat

ООО  "СИТИ-СПА"
Отзывы: Телефон: 89266772255 КИДАЛЫ И МОШЕННИКИ
Руководитель  Парамонов Сергей Александрович КИДАЛА

Телефон руководителя: +79266772255 - КИДАЛА И МОШЕННИК
Дата регистрации  01.07.2016
ОГРН  1167746620337
ИНН  7722368861

Адрес (место нахождения)  111020, г. Москва, пер. Юрьевский, д. 11

Директор Сергей Александрович Парамонов МОШЕННИК, обещает многое. Берет деньги, пропадает. Затем говорит, что не вернет и назначает встречу. Приезжает с чеченцами и заставляет отказаться от долга. Не имейте с ним дел.
+79266772255 89266772255 МОШЕННИКИ И КИДАЛЫ

232 MarkZex MarkZex | E-mail | Web | 12. září 2018 v 21:16 | Reagovat

purchase viagra with best price
<a href="http://viagrafanlux.com">online viagra</a>
bula flotrol 150 mg viagra
[URL=http://fanluxviagra.com#prezzo+viagra+50+mg ]viagra coupon[/URL]

233 Markgox Markgox | E-mail | Web | 13. září 2018 v 0:59 | Reagovat

globulin natrium chloratum c 200 wirkung viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra 100mg</a>
levothyroxine 50 mg bijsluiter viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#buy+viagra+100+mg>cost of viagra</a>

234 Markgox Markgox | E-mail | Web | 13. září 2018 v 6:20 | Reagovat

bekomme keinen hoch viagra generic
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra natural</a>
dc shoes buy online uk viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#viagra+super+force+online+mail-order+pharmacies>natural viagra</a>

235 Markgox Markgox | E-mail | Web | 13. září 2018 v 8:29 | Reagovat

generic viagra canada reviews
<a href="http://viagrafanlux.com">sildenafil citrate</a>
dolcontral 100mg viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#50+mg+viagra>where to buy viagra</a>

236 geraldhb69 geraldhb69 | E-mail | Web | 13. září 2018 v 9:19 | Reagovat

Rejuvenated network programme:
http://leslie.web.telrock.net

237 Markgox Markgox | E-mail | Web | 13. září 2018 v 11:13 | Reagovat

viagra online pay with paypal australia toll
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra prices</a>
buy viagra lloyds chemist
<a href=http://fanluxviagra.com#red+viagra+online+mail-order+pharmacies>where to buy viagra</a>

238 jerryev1 jerryev1 | E-mail | Web | 13. září 2018 v 11:42 | Reagovat

My brand-new suss out d evolve:
http://jeff.web1.telrock.net

239 tamikapp11 tamikapp11 | E-mail | Web | 13. září 2018 v 21:29 | Reagovat

Hard dick shemales  
http://shemales.blogporn.in/?private-elena
  transexuals movies sexuality videos free shemails sex videos free shemaile sex labyboy pics

240 jayvy11 jayvy11 | E-mail | Web | 13. září 2018 v 22:50 | Reagovat

My updated website is super!
5 1 for nexus 7 free game downloads for mobile phones cell phone no contract rpgs for android great tablets
http://sexgames.android.tobuy.in/?stage.jamya
gps software android wallpapers girl sexy making a app apps to download free apps android froyo download

241 Markgox Markgox | E-mail | Web | 14. září 2018 v 0:14 | Reagovat

zamudol 150 mg viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">female viagra pills</a>
viagra 100 mg dejstvo kanabisa
<a href=http://viagrafanlux.com#buy+50mg+viagra>generic viagra available</a>

242 Markgox Markgox | E-mail | Web | 14. září 2018 v 2:15 | Reagovat

generic viagra pictures
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra 100mg</a>
nitrofurantoin mono/mac caps 100mg viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+50+mg+prezzo>viagra generic</a>

243 Markgox Markgox | E-mail | Web | 14. září 2018 v 3:58 | Reagovat

nachahmer viagra 100
<a href="http://viagrafanlux.com">generic viagra</a>
generico do viagra neo quimica brazil
<a href=http://fanluxviagra.com#viagra+100+mg+bayer+prezzo>online viagra</a>

244 Morriscrews Morriscrews | E-mail | 15. září 2018 v 7:21 | Reagovat

В знак особой благодарности Вы можете заказать Персональную Награду - Орден Человеку http://spaszhizny.ru/ который спас Вам жизнь, здоровье и будь он хирургом, терапевтом или онкологом, пожарным, летчиком и т.д. Кроме материльной оплаты он Достоен Видимого знака - Ордена, за спасение жизней.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

245 annieduk annieduk | E-mail | Web | 15. září 2018 v 13:13 | Reagovat

Hi guys, I am Annie an expert in academic writing.

I love solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for many years now.
I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to manage several projects that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My hobbie has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
I enjoy writing books and have helped people from countries like USA.
I work with a company whose mission is to provide quality papers and make people happy. In fact, many clients come to me for professional help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but the best to build trust like I have been doing for the past few years.

Expert writer - Annie - <a href=http://www.kateandleopold-themovie.com/>Kateandleopold-themovie</a> Corps

246 petragox petragox | E-mail | Web | 16. září 2018 v 16:55 | Reagovat

victan 2mg generico do viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra uk</a>
p50 biologique recherche buy online uk viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#sildenafil+online>buy viagra online</a>

247 Amateurcef Amateurcef | E-mail | Web | 16. září 2018 v 22:49 | Reagovat

fkk girls suchen spass <a href=http://geile-fotze.blogsexgratis.com>cam...</a>

248 petragox petragox | E-mail | Web | 16. září 2018 v 23:15 | Reagovat

naixan 100mg viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">100 mg viagra lowest price</a>
ranit 150 mg viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+coupon>womens viagra</a>

249 Morriscrews Morriscrews | E-mail | 18. září 2018 v 9:52 | Reagovat

Вам спасли Жизнь и Вы желаете Наградить этого Человека Настоящим Орденом. Обращайтесь сюда http://spaszhizny.ru/ Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

250 leroyih3 leroyih3 | E-mail | Web | 18. září 2018 v 14:03 | Reagovat

Additional launched porn locality  
erotic pc game meaning of erotic daily erotic picdump adult erotic fiction erotic romance movies    
http://hentai.erolove.in/?dianna  
  free exotic stories italian erotic marathi erotic stories victorian erotic erotic funny

251 Morriscrews Morriscrews | E-mail | 24. září 2018 v 10:52 | Reagovat

Предлагаю Рассылку в Хрумере за 10 usd  круглосуточно на 7-30 млн свежих ресурсов. Обучаю желающих интернет рекламе. Лучшее, что знаю и применяю на практике. Опыт с 1993 года. Реклама частникам и Предприятиям. Ответы в скайпе evg7773 Viber  +380976131437

252 MikeAffek MikeAffek | E-mail | Web | 24. září 2018 v 22:53 | Reagovat

Проститутки СПб
Ресурс предлагает Вам анкеты проституток, путан, индивидуалок Питера на любой вкус и цвет, 24 часа в сутки, 365 дней в году, которые они размещают самостоятельно. Здесь вы всегда найдете, только реальных, работающих проституток Санкт-Петербурга, которые готовы в любое время дня и ночи, встретить Вас и заключить в свои нежные объятия, доставить разнообразный спектр услуг и наслаждений, проститутки в Питере, смогут выполнить любую прихоть, даже самого изысканного клиента, доставить колоссальное удовольствие и наслаждение любому клиенту, не зависимо от того что нужно Вам: Пусть это будет, приятной компанией на каком-нибудь мероприятии, или приятно время препровождение в парилке, или приятный и нежный массаж (Руки у наших индивидуалок Питера, самые нежные, когда они двигаются по вашему телу, вы получаете сверх наслаждение и удовольствие, вы как будто погружаетесь в вечный сон и попадаете в ваши мечты, где нет насущных проблем, ни дневной суеты и рабочей рутины, вы становитесь умиротворёнными, расслабленными и полностью с чистой и свежей головой), а насколько проститутки Питера разнообразны в сексе, обычному человеку за всю жизнь не перепробовать, не получить столько удовольствий и приятных ощущений которые могут дать путаны и индивидуалки Питера. И в конечном итоге, раз Вы читаете это текст, значит усталость и быт жизни взяло над Вами верх, и Вы ищете способ, как и где отдохнуть, как и где расслабиться, как снять напряжение и моральную усталость – Вы найдете на этом сайте, смело выбирайте понравившуюся Вам анкету, набирайте номерок и вперед избавляться от всего выше перечисленного. С нашими индивидуалками СПб, проститутками Санкт-Петербурга, путанами Питера и т.д., Вы воплотите все Ваши мечты и немножко больше!!!

253 pekscuffesk pekscuffesk | E-mail | Web | 25. září 2018 v 17:54 | Reagovat

Usi metalice in MD<a href=https://dum.md/ro/products/stalinie_dveri_v_dom>.</a>

254 masonha masonha | E-mail | Web | 26. září 2018 v 5:02 | Reagovat

I’m an expert writer who loves to bring smiles to people's face.

Writing is what I do for a living and I am so passionate about this. I have worked with several associations whose goal is to help people solve problems.
I love traveling and have visited several places in the past few years.
I’m happy to have written several books that have contributed positively to the lives of many. My books are available in several parts of the world. And I’m currently working with service providers that help people save energy. Being a part of this team has open more opportunities for me to excel as a writer. I have worked with different people and met many clients as a professional.
I can handle any kind of writing project and provide nothing but the best. People come to me all the time to ask if I can solve their assignment problems and I accept. I find pleasure in assisting them to solve their problems as a professional.

Academic Writer – Mason - <a href=http://www.leadershipeducationnelenhaiti.com/>Leadershipeducationnelenhaiti</a> Band

255 cassiegall cassiegall | E-mail | Web | 29. září 2018 v 21:42 | Reagovat

Hi, I am Cassie Galloway a professional in academic writing.

I love solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for decades now.
I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to handle several projects that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My passion has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
I enjoy writing Thesis and have helped people from countries like Canada.
I work with a service provider whose mission is to provide quality writing and make people happy. In fact, many people come to me for help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but quality to build trust like I have been doing for the past few years.

Expert writer - Cassie - <a href=http://www.paperowls.com/>Paperowls</a> Company

256 marniedal marniedal | E-mail | Web | 30. září 2018 v 1:20 | Reagovat

I’m an expert writer who loves to bring smiles to people's face.

Writing is what I do for a living and I am so passionate about this. I have worked with several organizations whose goal is to help people solve writing problems.
I love traveling and have visited several places in the past few years.
I’m happy to have written several books that have contributed positively to the lives of many. My works are available in several parts of the world. And I’m currently working with companies that help people save energy. Being a part of this team has open more opportunities for me to excel as a writer. I have worked with different people and met many clients as a professional.
I can handle any kind of writing project and provide nothing but the best. People come to me all the time to ask if I can solve their assignment problems and I accept. I find pleasure in assisting them to solve their problems as a professional.

Professional Academic Writer – Marnie Dalby - <http>//www.peacerivermuseum.com/]Peacerivermuseum Confederation

257 Delorespsype Delorespsype | E-mail | Web | 1. října 2018 v 11:32 | Reagovat

Яблочный спас – это второй августовский спас (первый спас – Медовый спас). Интересный сценарий яблочного спаса для детей и взрослых.

ВТОРОЙ СПАС ЯБЛОЧКО ПРИПАС

Выходят две девушки в русских национальных костюмах, низко кланяются.

https://twitter.com/kipirov/status/1041652803415011328

Василиса Прекрасная:
Добрый день, гости званые, желанные!
Рады вас видеть, дорогие наши!
Я — Василиса Прекрасная,
Лицо, как солнце ясное.
Алена Дмитриевна:
На земле родимой мы вас величаем,
Доброго здоровья от души желаем!
Я — Алена Дмитриевна,
На все выдумки очень хитрая.
Василиса Прекрасная:
А вот вам веселая загадка,
Отгадка у ней очень сладка.
Начинается на «Я», и кончается на «Я»,
И на каждой ветке детки, детки тоже с буквы «Я».

258 shpigwob shpigwob | E-mail | 4. října 2018 v 21:08 | Reagovat

Шпигоцкий Сергей Александрович
По данному гражданину: Шпигоцкий Сергей Александрович суды отсутствуют
Шпигоцкий Сергей Александрович судебные процессы так же отсутствуют
оао усмр суды отсутствуют
оао усмр судебные процессы отсутствуют
оао 1015 усмр работает на основе устава
присвоен ИНН 7734008581, суды отсутсвуют
При проверке ИНН 7734008581 судебные процессы не найдены

259 SamuelTab SamuelTab | E-mail | Web | 9. října 2018 v 22:18 | Reagovat

<a href=https://hydra-2019.ru>hydra магазин закладок</a> - зеркало hydra, гидра hydra

260 ShaylaCkjcf ShaylaCkjcf | E-mail | 11. října 2018 v 18:43 | Reagovat

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

261 florapower florapower | E-mail | Web | 12. října 2018 v 0:08 | Reagovat

My name is Flora Power. And I am a professional Content writer with many years of experience in writing.

My goal is to solve problems related to writing. And I have been doing it for many years. I have been with several organizations as a volunteer and have assisted people in many ways.
My love for writing has no end. It is like the air we breathe, something I cherish with all my being. I am a full-time writer who started at an early age.
I’m happy that I`ve already sold several copies of my poems in different countries like England and others too numerous to mention.
I also work in an organization that provides assistance to many students from different parts of the world. Clients always come to me because I work no matter how hard their projects are. I help them to save time, because I feel fulfilled when people come to me for professional help.

Ghost Writer – Flora - <a href=http://www.sacramentoriverportal.org/>Sacramentoriverportal</a> Team

262 RolandSaf RolandSaf | E-mail | 23. října 2018 v 5:44 | Reagovat

Free Online Dating: http://www.short4free.us/adultdatingonline56916
FirstMet Online Dating | Meet and Chat with Mature Singles: https://crwl.it/adultdatingonline45389
Free Dating Site for CA Singles: http://84030.ml/adultdatingonline70319
Free Dating Site for AU Singles: http://yourls.site/adultdatingonline76005

aluminum datingdating someone that looks like your motherinteresting questions to ask a girl on a dating sitemillennials dating deal breakerwrite me a good dating profiledear member of our dating site spamare we officially dating onlinedating a wall streets dating sitebest funny dating blogshow do i hook up two monitors to one pcpolyamorous dating sites australiadating lynchburg vafree french dating onlineno strings dating contact numberdating site first message sample2 and a half year age gap datingtotally free online dating ukbest dating website indiafree dating ayrswedish american dating sitecord to hook up phone to car radiobirthday someone you just started datingonline dating fails tumblrdating ball ideal jarsawesome dating site usernameswhat is a good dating site thats freedating about mecompletely free uk dating sitedating a man 10 years older than youfree dating in trinidad and tobagodating sites in tzaneenhow long should you wait to start dating after your spouse diessafe guest house in karachi for datingmj and joe dating

263 warrenbl warrenbl | E-mail | Web | 25. října 2018 v 20:33 | Reagovat

Hi, I am Warren Blundell an expert in academic writing.

I enjoy solving people’s problems and make them happy. That is what I have been doing for many years now.
I have been writing since I was 12 years old and never knew it would turn out to be a full-time career. I have also been able to handle several assignments that involves writing. And I worked in three organizations as a volunteer to assist people.My hobbie has always been to help people succeed. And I go the extra mile to make that happen.
I enjoy writing books and have helped people from countries like USA.
I work with a company whose mission is to provide quality works and make people happy. In fact, many students come to me for professional help on a daily basis because they know I always deliver. And I will continue to provide nothing but quality to build trust like I have been doing for the past few years.

Expert academic writer - Warren Blundell - <a href=http://rcmsoldschool.com/>Rcmsoldschool</a> Corps

264 ericcal ericcal | E-mail | Web | 26. října 2018 v 1:07 | Reagovat

Hello guys, my name is Eric Caldwell!

I`m an academic writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
Writing has been my passion since early years and now I cannot imagine my life without it.
Most of my poems were sold throughout  Canada, USA, Old England and even India. Also I`m working with services that help people to save their time.
People ask me "Sir, Eric Caldwell, I need your professional help" and I always accept the request, `cause I know, that only I can save their time!

Professional Academic Writer - Eric - <a href=http://rdelsol.com/>Rdelsol</a> Corp

265 arishab arishab | E-mail | Web | 31. října 2018 v 13:13 | Reagovat

Hi guys, my name is Arisha!

I`m an academic writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
Writing has been my passion for a long time and now I cannot imagine my life without it.
Most of my books were sold throughout  Canada, USA, Old England and even Australia. Also I`m working with services that help people to save their time.
People ask me "Sir, Arisha, I need your professional help" and I always accept the request, `cause I know, that only I can solve all their problems!

Professional Academic Writer - Arisha Burn - <a href=http://www.sangredecristoseminary.org/>Sangredecristoseminary</a> Confederation

266 AnthonyDop AnthonyDop | E-mail | Web | 31. října 2018 v 21:18 | Reagovat

try this web-site <a href=https://falco3d.com>3d engine</a>

267 camillag camillag | E-mail | Web | 14. listopadu 2018 v 0:22 | Reagovat

Good day and welcome to my blog . I’m Camilla.
I have always dreamed of being a  writer but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I helped  a fellow student who needed help. She could not stop complimenting me . Word got around and someone asked me for  to write their paper just a week later. This time they would  compensate me for my work.
During the summer, I started doing  research paper writing for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing services  to students.

Academic Writer  – Camilla Gale – <a href=http://www.precisexample.com/>Precisexample</a> Confederation

268 kushon kushon | E-mail | Web | 16. listopadu 2018 v 15:08 | Reagovat

Hello, I’m Kush.
Welcome to my website . I started writing in middle school  after a creative writing assignment for my English teacher. I did creative writing  for almost a year  before I thought about doing something else.
I had always loved doing research papers  because I’m passionate about learning. When you combine writing  skill  with a love of learning, academic  writing only makes sense as a job.
I’m passionate about  aiding the students of the future in their school career. When they  get too busy, I am there to help.

Kush –  Academic Writing Help  - <http>//www.math-answers.com/]Math-answers Corps

269 Anthonybus Anthonybus | E-mail | 23. listopadu 2018 v 22:08 | Reagovat

can you win real money playing online slots:
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=xlDwDtCqPD0>how to earn money online youtube</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=G3SKPdq5dp8>earn money online europe</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=nmct7-KUuoA>top 5 earn money online</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=cttAwrzpIjY>earn money online instant payout</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=vhOj-Gmm2wo>earn money online qatar</a>

Popular Tags: how to make money online paid surveyseasy work to earn money onlinebest ways of earning money onlineis making money online legitmake money selling tee shirts onlinetop 10 earn money from youtubeearn money online from homehow to make money with online tutoringonline jobs for earning moneyearn money by testing websites onlinewin real money online no deposit nzcan you actually make money playing online pokerhow to make money sports betting onlinehow to make money online in pakistan youtubefastest way to start making money onlinebest way to make isk in eve onlineways to make money online fast uklegitimate online money making businessmaking money online programmerhow to earn money online vigo videohow much can you earn from online surveyhow to make money on amazon kindlehow to make money online blackhatdaily cash earn money app reviewways for teachers to make extra money online

270 rubiewh rubiewh | E-mail | Web | 26. listopadu 2018 v 15:31 | Reagovat

Welcome to my blog ! I’m Rubie.
Even though I jokingly credit my  grandmother  for my writing talent, I know that it is a  talent  I have fostered from childhood. Though my  aunt is a writer, I also started out young.
I’ve always had a way with words, according to my favorite teacher . I was always so excited in  history  when we had to do a research  writing assignment.
Now, I help current  learners  achieve the grades that have always come easily to me. It is my way of giving back to schools  because I understand the obstacles  they must overcome to graduate.

Rubie –  Academic Writing Professional  – <a href=http://capitalcollege.us/>Capitalcollege</a> Band

271 RobertCor RobertCor | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 10:55 | Reagovat

see this website https://software.thegdna.org/mac-c-swiss-font-free-download.html

272 suzanne suzanne | E-mail | Web | Čtvrtek v 1:58 | Reagovat

Hi guys, my name is Suzanne Jarvis!

I`m an academic writer and I`m going to change your lifes onсe and for all
Writing has been my passion since early years and now I cannot imagine my life without it.
Most of my works were sold throughout  Canada, USA, China and even Australia. Also I`m working with services that help people to save their time.
People ask me "Please, Suzanne, I need your professional help" and I always accept the request, `cause I know, that only I can save their time!

Professional Academic Writer - Suzanne - <a href=http://www.bristoncommunitynurseryschool.org/>Bristoncommunitynurseryschool</a> Team

273 jackall jackall | E-mail | Web | Čtvrtek v 21:59 | Reagovat

Hello ,
I’m Jack Allison.
If you’ve ever been  too tired  and couldn’t finish a academic paper, then you’ve come to the right place. I work with  students in all areas of the writing steps . I can also write the  assignment from start to finish.
My career as  a scholarly  writer started  during high school. After learning that I was very  able in the field of academic writing, I decided to take it up as a career .

Skilled  Academic Writer- Jack Allison- <http>//www.ipohrun.com/]Ipohrun Band

274 dillanhil dillanhil | E-mail | Web | Pondělí v 12:08 | Reagovat

I’m an academic writer who loves to bring smiles to people's face.

Writing is what I do for a living and I am so passionate about this. I have worked with several companies whose mission is to help people solve writing problems.
I love traveling and have visited several countries in the past few years.
I’m happy to have written several books that have contributed positively to the lives of many. My books are available in several parts of the world. And I’m currently working with companies that help people save time. Being a part of this team has open more opportunities for me to excel as a writer. I have worked with different people and met many clients as a professional.
I can handle any kind of writing project and provide nothing but the best. People come to me all the time to ask if I can solve their assignment problems and I accept. I find pleasure in assisting them to solve their problems as a writer.

Professional Writer – Dillan - <a href=http://startupweekenddf.com/>Startupweekenddf</a> Company

275 DonaldTAups DonaldTAups | E-mail | Web | Včera v 5:17 | Reagovat

read this <a href=http://vf-stream.pro>Series en Streaming HD</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama